STRUKTUROVANÉ UČENÍ

Tento nejefektivnější způsob práce s žáky s poruchou autistického spektra využíváme na naší škole již řadu let.  Základní principy strukturovaného učení jsou individuální přístup, strukturalizace, vizualizace a motivace:  

 1. Individuální přístup – akceptujeme zvláštnosti dítěte, přizpůsobujeme se jeho specifikám, snižujeme stresovou zátěž dítěte, umožníme mu komunikovat, pomáháme dítěti vstřebávat nové informace, zvyšujeme jeho samostatnost, redukujeme problémy v chování. Základem naší práce je najít vhodný systém komunikace (mluvené slovo, konkrétní předměty, fotografie, piktogramy, komunikační deník apod.), vytvářet pracovní místo, strukturu prostředí a času, které žákovi nejlépe vyhovuje.  Sestavujeme individuálně vzdělávací plán.
 2. Strukturalizací vnášíme jasná pravidla do práce, místo nejistoty a zmatku nastoupí logičnost, řád, pocit jistoty a bezpečí. Žákovi tak umožňujeme komunikovat, plnit úkoly, učit se a lépe snášet změny.  
 3. Vizualizací (zviditelněním) umožňujeme žákům snadnější orientaci v prostoru, čase a činnostech. Informace sdělené vizuálně jsou snáze pochopitelné a objasňují verbální informaci.                                                                                         
 4. Struktura prostředí – vytýčíme místa pro jednotlivé činnosti (žákovská lavice, jídelní stůl, prostor pro relaxaci, pro hru, hygienu apod.), tato místa jsou označena trojrozměrnými předměty, barevně, fotografiemi, piktogramy.  
 5. Struktura času­ – denní režim, umožníme orientaci v jednotlivých částech dne, připravíme  na změny v práci. Denní režim je buď vertikální - na svislé ploše (lišta, koberec na stěně), postupujeme shora dolů, nebo horizontální – vodorovný, postupujeme  zleva doprava (lavice). Každý žák má svůj denní režim označený fotografií. Denní režim je buď trojrozměrný (předměty) nebo obrazový (fotografie, piktogramy).  Žák sejme symbol z denního režimu a přichází s ním na místo, kde bude danou činnost vykonávat. Po dokončení úkolu odkládá symbol do krabičky. 
 6. Nácvik komunikačních, pracovních a sebeobslužných činností usnadňujeme žákům tím, že jim vytváříme procesuální schémata. Začínáme na:
 1. předmětové úrovni, například při nácviku oblékání, naskládáme oblečení zleva doprava nebo pod sebe dle pořadí oblékání (nejdříve 2-3 věci, postupně zvyšujeme počet), stejně postupujeme při nácviku, obouvání, hygieny apod. 
 2. plošné úroveni – fotografie, obrázky, piktogramy jsou přímo na místě činnosti (například mytí rukou u umyvadla), nebo v komunikačním deníku, žák si procesuální schéma činnosti odnese na místo, kde bude pracovat.

Strukturované učení využíváme pro všechny žáky s poruchou autistického spektra a i ostatní žáky, kteří tento způsob komunikace potřebují a to ve všech vzdělávacích programech. Speciální pedagogové naší školy prošli řadou seminářů, doplňují vzdělání samostudiem a hledají nové metody práce s našimi žáky.        

 

Následují příklady z praxe:

 • 1. foto – práce se strukturovanou nástěnkou
 • 2. foto – příklad vizualizace - kartičky vyrobené v programu Boardmaker
 • 3. foto – strukturovaný úkol s využitím lišty na lavici
 • 4. foto – strukturovaný úkol v krabici
 • 5. foto - strukturovaný školní rozvrh s využitím lišty na lavici
 • 6. foto - strukturovaný úkol v krabici