ZÁKLADNÍ ŠKOLA OTROKOVICE,

                  KOMENSKÉHO

 

Historie školy se začala odvíjet 1. září 1947. Prvních 6 let šlo o elokovanou součást školy ve Zlíně. Jako samostatná byla zřízena v letité budově obecní školy k datu 1.září 1953 na náměstí 3.května.  V roce 1992 se škola přestěhovala z nevyhovujících prostor do nově postaveného objektu v klidnějším místě nedaleko náměstí, v sousedství ZŠ TGM Otrokovice.  Tento objekt užívá dodnes. V roce 1993 získala škola právní subjektivitu a stala se tak příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Zlínský kraj. Nabízíme vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, autismem.  Má dobrou dopravní dostupnost. Základem spádové oblasti jsou obce: Otrokovice, Machová, Mysločovice, Sazovice, Tečovice, Tlumačov, Bělov, Žlutava, Halenkovice, Spytihněv, Pohořelice, Komárov a Napajedla. Podle potřeby a zájmu přijímáme též děti z Kvasic, Babic, Zlína i z jiných míst.   

 

Do školského rejstříku MŠMT jsou zařazeny tyto součásti: 

- základní škola - 

- základní škola speciální - ZŠS

školní družina - ŠD 

- školní jídelna / výdejna 

 

Základní škola poskytuje výchovu a vzdělávání se záměrem připravit žáky během devíti ročníků na přechod do středních škol. Její úspěšný absolvent dosáhne stupeň vzdělání „základní vzdělání“. Nejčastěji žáci přechází do odborných učilišť (OU), někteří též do středních odborných učilišť (SOU). Vzdělávají se především ve tříletých učebních oborech (stavební, zemědělské, zahradnické, potravinářské, prodavačské, opravárenské, dřevoobráběcí, sociální a jiné práce). 

 

Základní škola speciální má rozsah 10 ročníků a je určena žákům, kteří nemohou zvládat základní školu. Její úspěšní absolventi získávají „základy vzdělání“. Většina jich pokračuje ve středním vzdělávání v rámci jednoletých, ponejvíce však dvouletých praktických škol (nejde o totožnou školu s výše uvedenou základní školou praktickou). Po skončení studia se zpravidla zapojují do chráněných dílen, v našem případě zřizovaných např. „Hvězdou Zlín“ a „Nadějí Otrokovice“. Jejich životní potřeby bývají kryty malým výdělkem a částečným nebo plným důchodem.

Přípravný stupeň je součástí základní školy speciální  ZŠS, který je zaměřen na výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které v daném školním roce dosáhnou 5 let věku. Vzdělávání trvá nejvýše 3 roky, je určeno dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo autismem. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Výuku zajišťuje speciální pedagog splňující odbornou kvalifikaci spolu s asistentem pedagoga. Vyučovacími předměty jsou:

  • komunikace a řeč
  • motorika
  • rozumové schopnosti
  • socializace

Dětem v přípravném stupni je poskytována komplexní speciálně pedagogická péče, která je zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte s důsledným uplatňováním individuálního přístupu ke každému. Jde nám o to, aby se dítě prioritně cítilo spokojeně a bezpečně. U všech žáků je zajištěna profesionální individuální logopedická péče s využitím alternativních metod komunikace. Dětem zajišťujeme také dostatek prostoru k uvolnění a relaxaci. Kromě kmenové učebny mohou být k výchovně vzdělávací činnosti využity i další specializované místnosti – snoezelen, hudebna, logopedie, kuchyňka, dílny, tělocvična.

 

 

Třídy s rehabilitačním vzdělávacím programem naplňujeme v rámci základní školy speciální pro děti s těžkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími postiženími (nejčastěji se jedná o tělesné postižení). Tento program je v nabídce školy nejmladší.

 

Kromě výuky podle vzdělávacích programů uvedených součástí školy jsou v naší nabídce další služby a možnosti:

- vyrovnání školní docházky (absolvování 9. ročníku)

- zprostředkování případného přechodu návratu na běžnou ZŠ 

- asistenční služby pro žáky se závažnějším postižením

- logopedická péče, řečová výchova

- doplňkové aktivity (školy v přírodě, dopravní, plavecký a lyžařský běžecký výcvik, turistický kurs a kurs poskytování první pomoci,  vlastivědné a profesní exkurze, účast na sportovních turnajích a v soutěžích zájmové činnosti, zapojení do zájmových kroužků pěveckého a pohybového, sportovních, jazykových, výtvarných apod.)                                   

- poradenské služby (prevence a řešení nejrůznějších poruch a problémů, zprostředkování kontaktů s odborníky, pomoc žákům a rodičům zvláště při volbě učebního oboru atd.)                                   

- anonymní žákovská schránka     

 

Škola využívá 3 podlažní budovu. Pro naplňování svého poslání je vcelku dobře zařízena. Mimo jiné jsou k dispozici 2 dílny pro chlapce s moderním vybavením, speciální učebny šití a domácích prací včetně péče o dítě a vaření. Žáci rádi pobývají ve výtvarné pracovně a využívají hrnčířského kruhu, keramické pece či grafického lisu. Pro cvičení slouží gymnastický sál; do tělocvičen bohužel musíme odcházet na sousední ZŠ. Využíváme též jejího hřiště, které bylo v nedávné době renovováno. Výuka přírodovědných předmětů probíhá ve speciální učebně. K dispozici je počítačová učebna, po jednom počítači je v kmenových učebnách, které jsou vybaveny také televizí a videem. Průběžně obměňovány jsou žákovská a odborná knihovna, fono a videotéka. Mezi samozřejmosti patří dobré sociální a administrativní zázemí jak pro žáky, tak pro zaměstnance a návštěvníky. Pro chvíle oddechu, vyučování i nejrůznější aktivity je k dispozici velká terasa. Venkovní areál slouží zčásti jako školní pozemek pro pěstitelské práce, z části pro hry a odpočinek (ohniště, skluzavka, tenisový stůl, víceučelová travnatá plocha).  Postupně byl objekt školy přebudován na bezbariérový. Děti s tělesným postižením, vozíčkáři a další mají pro sebe kromě učeben velký sál a vybavenou relaxačně terapeutickou místnost.   

Škola se snaží být „otevřenou a vstřícnou“ institucí, místem setkávání, která jsou pro jejich účastníky co nejpříjemnější a naplňující.

Snažíme se vést žáky k odpovědnosti, sebevědomí, ohleduplnosti, samostatnosti a pracovitosti.          

Podrobnější informace naleznete též v sekci „Vzdělávání“.