ZÁKLADNÍ ŠKOLA OTROKOVICE

 KOMENSKÉHO

 

HISTORIE ŠKOLY

Prvopočátky naší školy se začaly odvíjet od 1. září roku 1947. Prvních šest let škola představovala elokovanou součást školy ve Zlíně. Jako samostatná byla zřízena v původní budově obecní školy k datu 1. září 1953 na náměstí 3. května. V roce 1992 se škola přestěhovala z nevyhovujících prostor do nově postaveného objektu v klidnějším místě nedaleko náměstí, v sousedství ZŠ TGM Otrokovice. Tento objekt užívá dodnes. V roce 1993 získala škola právní subjektivitu a stala se tak příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Zlínský kraj.

V současné době naše škola nabízí vzdělávání žáků s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem. Má velmi dobrou dopravní dostupnost pro obce Otrokovice, Machová, Mysločovice, Sazovice, Tečovice, Tlumačov, Bělov, Žlutava, Halenkovice, Spytihněv, Pohořelice, Komárov a Napajedla. Podle potřeby a zájmu jsou přijímány též děti a žáci z Kvasic, Babic, Zlína a jiných míst. Chod školy zajišťuje tým kvalitních pracovníků.

 

SOUČÁSTI ŠKOLY

  • základní škola speciální:
  • přípravný stupeň základní školy speciální
  • základní škola speciální – Díl I
  • základní škola speciální – Díl II
  • základní škola
  • školní družina
  • školní jídelna – výdejna

 

PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

Přípravný stupeň základní školy speciální tvoří přípravnou etapu před zahájením povinné školní docházky. Je určen pro děti s těžší formou mentálního postižení, se souběžným postižením více vadami nebo autismem, které v daném školním roce dosáhly věku 5-ti let. Vzdělávací program je zpracován tak, aby naplňoval kompetence dané v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Od výuky ve speciální škole se přípravný stupeň liší především tím, že vzdělávání probíhá v jednotlivých blocích, které se vzájemně doplňují a prolínají. Kromě strukturovaných úkolů se zaměřujeme zejména na oblast sebeobsluhy, motoriky, komunikačních a sociálních dovedností. 

Metody a formy práce jsou přizpůsobeny možnostem a schopnostem dětí, vycházejí z jejich specifických potřeb. K výuce je určena nejen kmenová třída, ale také další specializované učebny, jako je hudebna, snoezelen nebo cvičný byt.

Cílem přípravného stupně je komplexní rozvoj každého dítěte s velkým důrazem na individuální přístup. Ten je zajištěn dostatečným personálním zabezpečením a maximálním počtem 6 dětí ve třídě.  Díky přípravnému stupni děti rozvíjí své schopnosti a dovednosti, seznamují se s pracovními návyky, prostory školy, pedagogy, a tak je jejich přechod do povinné školní docházky mnohem přirozenější a plynulejší.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ – Díl I

         Základní škola speciální  - Díl I je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (RVP ZŠS), který se člení na dva díly, a to podle stupně mentálního postižení žáků. Díl I je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Žák, který absolvuje tento vzdělávací program, získává základy vzdělání. Délka vzdělávání je deset let, první stupeň je tvořen 1. – 6. ročníkem, druhý stupeň 7. – 10. ročníkem. Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně. Absolventi nejčastěji pokračují ve studiu praktických škol s jednoletou nebo dvouletou přípravou, docházejí do stacionářů a sociálně terapeutických dílen.

         Vzdělávání v ZŠS - Díl I směřuje k získávání a rozvíjení poznatků potřebných v běžném životě. Při osvojování elementárních vědomostí, v rámci předmětů jako je čtení, psaní a matematika, jsou v případě potřeby využívány i alternativní metody, například metoda globálního čtení, genetická metoda čtení či sociální počty. Ke každému žákovi je přistupováno zcela individuálně, proto mohou být žáci ve stejné třídě vzděláváni s pomocí různých metod. Důležitou součástí vzdělávání je také rozvoj motoriky, pracovních kompetencí a komunikace, která je mnohdy podporována i systémy alternativní a augmentativní komunikace. Ve výuce jsou dále uplatňovány principy strukturovaného učení a důraz je kladen i na vizualizaci učiva. Rehabilitační, kompenzační, didaktické pomůcky a materiály jsou vybírány a připravovány podle individuálních potřeb žáků. Výchovně vzdělávací činnost se také v hojné míře opírá o individuální vzdělávací plán, který je rozšířen o předměty  speciálně pedagogické péče s prvky terapie.

         Hlavním cílem vzdělávacího programu ZŠS - Díl I je snaha o dosažení co možná největšího rozvoje v oblasti praktických činností, dovedností, sebeobsluhy a návyků, které žákům umožní co nejširší orientaci v okolním světě a usnadní jejich zapojení do společenského života.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ – DÍL II

         Základní škola speciální - Díl II je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (RVP ZŠS), který se člení na dva díly, a to podle stupně mentálního postižení žáků. Díl II je zacílen na žáky s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra zařazených do 4. nebo 5. stupně podpůrných opatření. Žák, který absolvuje tento vzdělávací program, získává základy vzdělání. Délka vzdělávání je deset let, první stupeň je tvořen 1. – 6. ročníkem, druhý stupeň 7. – 10. ročníkem. Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně.

         Obsah výchovně vzdělávací činnosti v Díle II se zaměřuje na osvojování elementárních vědomostí, dovedností a návyků, které žákům umožní získat určitou míru soběstačnosti. Jedná se především o rozvoj sebeobslužných a hygienických návyků, rozvoj komunikace, motoriky, sociability a základních pracovních činností. Výuka je koncipována prožitkově, střídány jsou řízené činnosti s odpočinkem a hrou. Využívány jsou zde různé metody, formy a přístupy práce. A to například metoda strukturovaného učení, systémy alternativní a augmentativní komunikace, koncept Bazální komunikace, metoda Snoezelen, prvky metody Veroniky Sherborn a metody Dobrého startu, psychomotorická stimulace, sociální učení zaměřené na základní orientaci v běžném životě, aktivizující metody využívající situační a didaktické hry, polohování, orofaciální stimulace pro zlepšení kousání a polykání, míčková facititace a mnohé další.

         Pro vzdělávání žáků v Díle II je charakteristické individualizované vyučování, které je zajištěno speciálním pedagogem a asistentem pedagoga i nabídkou individuálních pracovních listů a pomůcek. Intenzivně se žákům věnuje také logopedka školy. Ve třídě je snížený počet žáků, třída je vhodně prostorově i materiálně vybavená. Ve výuce žáků se však využívají také specializované učebny, jako je snoezelen, tedy multisenzorická místnost s vodním lůžkem, vodním válcem, vibračními, zrakovými, hmatovými a sluchovými pomůckami. Dále pak muzikoterapeutická místnost, kde nechybí ani Orffův instrumentář, cvičný byt pro osvojování základní pracovních domácích činností, cvičná kuchyň, ergoterapeutická dílna či tělocvična se senzomotorickými pomůckami, jako jsou například balanční desky a balanční podložky – Bossu, Fit bally, Over bally apod.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola poskytuje vzdělání dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu (RVP ZŠ), a to žákům s lehkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.  Oproti běžné ZŠ je však obsah vzdělávání upraven a zúžen na tzv. minimální výstupy. Učivo je tak přizpůsobeno možnostem a schopnostem našich žáků. Žák, který absolvuje tento vzdělávací program, získává základní vzdělání. Délka vzdělávání je devět let, první stupeň je tvořen 1. – 5. ročníkem, druhý stupeň 6. – 9. ročníkem. Výsledky vzdělávání se hodnotí běžnou klasifikací, případně v kombinaci běžná klasifikace a slovní hodnocení. Cílem základní školy je žáky připravit pro další vzdělávání na OU nebo SOU s výučním listem.

Předpokladem pro přijetí ke vzdělávání ve škole je platné doporučení příslušného školského poradenského zařízení, což je v tomto případě speciálně pedagogické centrum (SPC). Úzká spolupráce  s SPC je pro vzdělávání našich žáků nezbytná, stejně jako spolupráce s rodiči a v případě potřeby i s dalšími odborníky. Jedním z nejdůležitějších prostředků k dosažení stanovených výsledků je soustavné utváření příznivého klimatu školy. Zaměřujeme se hlavně na vytváření přátelské atmosféry. A to jak ve vztazích mezi žáky a učiteli, tak pravidelným informováním rodičů o výchovně vzdělávacím procesu. Za důležitý činitel považujeme respektování osobnosti dítěte, posilování sebevědomí a podněcování jeho aktivity. Případně zajišťujeme individuální výuku a individuální vzdělávací plán.

Hlavním cílem vzdělávacího programu ZŠ je nejenom rozvoj znalostí a vědomostí, ale i kompetencí, které žáci uplatní v praktickém životě. Zejména se jedná o kompetence pracovní a komunikační. Proto výuka žáků probíhá i ve specializovaných učebnách, jako je především cvičný byt, cvičná kuchyň, pracovní dílny a na pozemcích školy.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání. Má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Poskytuje pravidelné výchovně vzdělávací a zájmové činnosti, spontánní a odpočinkové aktivity. Zaměřuje se na sociální výchovu, společenskou obratnost a výchovu k trávení volného času. Základní organizační jednotku školní družiny tvoří oddělení. Jednotlivá oddělení mají na starosti vychovatelky, vedení družiny pak vedoucí vychovatelka. Činnost školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem pro školní družinu vycházejícího z ŠVP ZŠ, ŠVP ZŠS a ŠVP PřS ZŠS.

Školní družina celoročně organizuje několik zájmových kroužků, které vycházejí z možností a zájmů dětí. Zaměření kroužků je orientováno na sportovní a hudební aktivity, výtvarné a praktické činnosti. Snahou je pro děti vytvořit dobré podmínky k rozvoji jejich osobnosti, věnovat jim více pozornosti a kladně hodnotit pokroky. Učí se spolupracovat ve skupině, prosadit se, podřídit a respektovat dohodnutá pravidla. K zájmovému vzdělávání má škola k dispozici nejen prostory školní družiny, ale také specializované místnosti jako je učebna snoezelen, hudebna a cvičná kuchyň. Při pobytu venku je využíváno okolí školy, kde děti mohou jezdit na koloběžkách, hrát míčové hry a provozovat sportovní činnosti. Materiální vybavení školní družiny odpovídá věkovým kategoriím dětí, je průběžně doplňováno a obnovováno.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJNA

U nás ve škole nevaříme, obědy pro naše děti a žáky dovážíme ze sousední školní kuchyně ZŠ TGM Otrokovice. Při skladbě jídelníčku a samotné přípravě pokrmů zkušený personál dbá na to, aby byla jídla zdravá, pestrá a vyvážená. Jídlo dobře vypadá i chutná. Nevaří se z polotovarů. Mnohé zásady pro svou práci kuchaři čerpají z projektu Zdravá školní jídelna.

Jídelna je menší a útulná, vybavená novým nábytkem. Hned při vstupu žáci vidí, z jídelníčku sestaveného z piktogramů, na co se mohou daného dne těšit. Výdej obědů začíná v 11,30 hodin a je dobře zorganizován s ohledem na potřeby dětí a žáků. Výdej obědů končí v 13,40 hodin. Samotná naše provozovna je označená mezinárodní zkratkou HACCP, jednoduše to znamená, že zde dodržujeme vysoká hygienická měřítka. Naším cílem je vytvořit klidné a domácí prostředí. Strávníci odcházejí spokojení, s plnými bříšky a často i s kouskem chutné zeleniny či ovocem v ruce. To potvrzuje, že čerstvé sezónní potraviny jsou opravdu nedílnou součástí našich obědů. Jsme také připraveni reagovat na individuální potřeby při dietním stravování, které je podloženo potvrzením lékaře.

 

  • Pokud chcete nahlédnout pod pokličku naší práce, rozklikněte záložku „Jak pracujeme“, kde najdete podrobnější informace o aplikovaných metodách práce a specializovaných učebnách.