MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

Vážení rodiče,

nový školní rok je v plném proudu a já bych Vás alespoň v krátkosti rád seznámil s prací školního metodika prevence a s Minimálním preventivním programem.

Jedná se o prevenci sociálně patologických jevů, která zahrnuje velké množství  oblastí - od zneužívání drog, alkoholu a tabákových výrobků až po poruchy příjmu potravy, gamblerství či netolismus, v neposlední řadě také šikanu, kyberšikanu a nezdravé klima v třídních kolektivech.

V Minimálním preventivním programu jsme si v této souvislosti vytýčili následující cíle:

  • vytvářet pozitivní sociální klima v kolektivu tříd, zaměstnanců i celé školy
  • měnit podmínky školy ve smyslu podpory zdravého životního stylu
  • ovlivňovat hodnotový systém žáků a výběr aktivit pro volný čas
  • podporovat pozitivní prvky v chování žáků; zvyšovat jejich odolnost vůči rizikovému chování
  • monitorovat sociálně negativní jevy; cíleným přístupem zamezit jejich šíření či eliminovat rizikové chování žáků

 

Jedním ze způsobů, jak těchto cílů dosáhnout, jsou různé aktivity konané v průběhu školního roku, zajímavé přednášky, besedy se žáky, práce s třídním kolektivem, rozhovory o aktuálních problémech tříd i jednotlivců, rozbory zhlédnutých filmů, řízené modelové situace, hry na posílení sociálních vazeb apod.

 

Plán besed a přednášek na školní rok 2019-20:

 

Říjen- promítnutí filmu „Seznam se bezpečně“, rozbor filmu 

           (beseda se žáky) 7.- 9. ročník

Listopad- „Bezpečný internet“- beseda s příslušníkem PČR  1.-5. ročník

               - „Právní vědomí-kyberšikana“ - beseda s příslušníkem 

                  PČR 6.-9. ročník

                - „Hravá hodina“- hry na stmelení kolektivu, 

                 spolupráci    III., IV.,VI.tř.

Prosinec- „Agrese mezi spolužáky“- p. Stavjaník 6.-9. ročník

                - „Hravá hodina“- hry na uvolnění, získání důvěry  I., II.tř.

Leden- „Sexuální zneužívání“- p. Domanská 8.-9. ročník

            - „Hravá hodina“ – hry na posílení empatie, skupinové 

              komunikace  V.tř.

Únor- „Šikana“ – p. Stavjaník 8.,9. ročník

          - vypracování a vyhodnocení dotazníku na téma šikana, 

             seznámení žáků s výsledky,   

             zpětná vazba, sebereflexe  8., 9. ročník

Březen- „Vztahy mezi dospívajícími“- p. Stavjaník 8., 9. ročník

             -„V síti“ – promítnutí filmu, rozbor - beseda se žáky  8., 9. ročník

Duben – „Online ZOO“ – promítnutí filmu, beseda na téma kyberšikany, 

              vyplnění pracovních listů    III.- VI.tř.

Květen – „Firma“ – p. Stavjaník  9. ročník (výběr budoucího povolání, 

               pracovní pohovor)

 

Mgr. L. Žižlavský, ŠMP