MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

Vážení rodiče,

nový školní rok je v plném proudu a já bych Vás alespoň v krátkosti rád seznámil s prací školního metodika prevence a s Minimálním preventivním programem.

Jedná se o prevenci sociálně patologických jevů, která zahrnuje velké množství  oblastí - od zneužívání drog, alkoholu a tabákových výrobků až po poruchy příjmu potravy, gamblerství či netolismus, v neposlední řadě také šikanu, kyberšikanu a nezdravé klima v třídních kolektivech.

V Minimálním preventivním programu jsme si v této souvislosti vytýčili následující cíle:

  • vytvářet pozitivní sociální klima v kolektivu tříd, zaměstnanců i celé školy
  • měnit podmínky školy ve smyslu podpory zdravého životního stylu
  • ovlivňovat hodnotový systém žáků a výběr aktivit pro volný čas
  • podporovat pozitivní prvky v chování žáků; zvyšovat jejich odolnost vůči rizikovému chování
  • monitorovat sociálně negativní jevy; cíleným přístupem zamezit jejich šíření či eliminovat rizikové chování žáků

 

Jedním ze způsobů, jak těchto cílů dosáhnout, jsou různé aktivity konané v průběhu školního roku, zajímavé přednášky, besedy se žáky, práce s třídním kolektivem, rozhovory o aktuálních problémech tříd i jednotlivců, rozbory zhlédnutých filmů, řízené modelové situace, hry na posílení sociálních vazeb apod.

 

Mgr. L. Žižlavský, ŠMP

 

 

Plán besed a přednášek na školní rok 2020-21: