PROJEKT ZDRAVÉ SPOLEČENSTVÍ

Od června 2017 je naše škola zapojena do dvouletého projektu Zdravé společenství, který je součástí celorepublikového projektu pro období 2016-2019.

Cílem projektu je porovnat fyzickou zdatnost, pohybovou aktivitu a projevy chování u dětí, které pravidelně sportují, s dětmi nesportujícími.

V rámci projektu naše škola spolupracuje s Českým hnutím speciálních olympiád, s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a s ostatními školami regionu.

První měření proběhlo v červnu 2017, druhé v září 2017. Zúčastnilo se jej 25 žáků.

Rodiče byli o projektu informováni dopisem a zároveň písemně potvrdili souhlas, či nesouhlas s měřením.  Autorkou dopisu a také článku, který o projektu informuje je PhDr. Jitka Králíková ( spolurealizátor projektu Zdravé společenství). 

 

Projekt má 3 části:

1. část zahrnuje mimo jiné antropometrické testy – test rovnováhy, flexibility kloubů, test síly horních a dolních končetin, břišních svalů, step test.

2. část tvoří dotazník maladaptivního chování, který obsahuje 37 otázek, které charakterizují chování žáka. 

3. část se týká nošení hodinek tzv. movbandu, který zaznamenává veškeré pohyby (počet ušlých kroků, pohyby rukou apod.) Na základě toho se pak zjistí denní i týdenní energetický výdej žáka.  K movbandu patří i formulář denního režimu, do kterého rodič stručně zapíše činnost žáka.  Za správné dodržení podmínek při nošení movbandu a vyplnění denního režimu získají žáci drobnou odměnu.

Další měření proběhnou opět v červnu a září 2018.