Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zapojila do výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a podala projekt s názvem:

CHCEME SI ROZUMĚT

V průběhu října 2017 byl ze strany poskytovatele podpory projekt schválen a finančně podpořen ve výši 285 384,- Kč.

 

Realizátor projektu:                 Základní škola Otrokovice, Komenského

Registrační číslo projektu:      CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007648

Zahájení projektu:                   1. 9. 2017

Ukončení projektu:                  31. 8. 2019

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Přehled vybraných šablon:

  •  Vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a využívání efektivních vyučovacích metod, podpořit dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 16 hodin.

-      čtenářská gramotnost

-      matematická gramotnost

 

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

Cílem je poskytnout rodičům odborně zaměřená tematická setkávání za účasti externího odborníka na téma související s modernizací školy a vzdělávacího systému. Celkový rozsah setkávání je 12 hodin (1 h = 60 min.) formou šesti setkání po dvou hodinách, eventuálně tři setkání po čtyřech hodinách. Setkání se bude odehrávat ve skupině minimálně osmi rodičů, maximum není stanoveno, je třeba zajištění splnění účelu, efektivity a umožnit rodičům aktivně se zapojit do průběhu formou diskuse. Setkávání rodičů se uskuteční v prostorách školy.