PROJEKT DO ŽIVOTA BEZ OBAV

ukončeno v roce 2012

 

Od 1. listopadu 2010 byla naše škola zapojena jako partner Základní školy Zlín, Mostní do grantového projektu v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (OP VK), prioritní osy „Počáteční vzdělávání“ a oblasti „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.

V hodinách pracovní výchovy a pracovních činností neustále využíváme a čerpáme náměty, nápady námi vytvořených nápadníků.

 

Cíl projektu

je v souladu s probíhající kurikulární reformou a s globálním záměrem OP VK „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.

Jeho smyslem je inovace a zkvalitnění výuky žáků 1. – 9. ročníku základní školy praktické a integrovaných žáků ve vzdělávací oblasti  „Člověk a svět práce“.

 

Projektový záměr

1) V souladu se Školními vzdělávacími programy (ŠVP) vypracovat soubory pracovních listů (Nápadníků), jejichž prostřednictvím se žákům rozšíří jednotlivé dílčí dovednosti, jež povedou k rozvoji vybraných kompetencí.

Konkrétně:                                                                    

- zpracování 483 námětů v Nápadnících:

  • receptů
  • výrobků ze dřeva a kovu
  • výrobků pro ruční práce
  • výrobků pro modelování
  • výrobků pro práci s papírem
  • výrobků pro práci s ostatním materiálem
  • pro integrované žáky.

             

2) Uspořádat soutěže zručnosti v rámci Zlínského regionu, při nichž si žáci navzájem poměří své manuální schopnosti. Soutěže se stanou součástí ŠVP.

Konkrétně:                    

- 2 soutěže za dobu trvání projektu 

- za účasti žáků (3 dívek a 3 chlapců) z asi 6 škol ze Zlínského regionu

výběr z disciplin: vaření, dřevovýroba, ruční práce, modelování, práce s papírem.

 

3) Usnadnit žákům orientaci ve světe práce a přispět ke snadnější cestě při rozhodování o své profesní dráze – volbě povolání. Vést je k pozitivnímu vztahu k práci, smysluplnému uplatnění v životě a integraci do společnosti.

Konkrétně:                    

- exkurze do vybraných Odborných učilišť a Středních odborných učilišť kraje                                         

- exkurze do vybraných firem a pracovních dílen

- besedy s odborníky, pracovníky učilišť a zástupci zaměstnavatelů

- testování vycházejících žáků na volbu povolání.

 

4) Formou dalšího vzdělávání podpořit pedagogy v zavádění inovativních forem a metod výuky, směřujících k rozvoji manuální zručnosti žáků.

Konkrétně:                     

- jednodenní exkurze do Odborných učilišť a Středních odborných učilišť  

- vzdělávací kurzy v různých pracovních technikách.

 

5) Zajistit modernizaci materiálního a technického vybavení odborných pracoven a zefektivnit jejich využití.

Konkrétně:                         

- vybavení pracoven dílenských a pro výtvarné činnosti a vaření

- v nich provést ověření pracovních listů v rámci výuky, zájmových kroužků a soutěží zručnosti.

 

 

Více o projektu na www.zsp-mostni.cz/zivot