ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

ŠPP slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce (ZZ) a pedagogické pracovníky (PdP) a zároveň zajišťuje ochranu osobních dat všech klientů (GDPR).

Za poskytování služeb zodpovídá ředitelka školy, případně zástupkyně ředitelky školy. ŠPP klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům poskytují SPC, střediska výchovné péče, organizace „Za sklem“, OSPOD, EDUCO, případně další organizace na vyžádání.

Členové ŠPP spolupracují se všemi pedagogickými pracovníky školy, vedením školy a ZZ dětí a žáků.

 

 

Členové ŠPP:

 

Mgr. Pavlína Frdlíková

ředitelka školy – vedoucí ŠPP

frdlíkova@zvsotr.cz

Mgr. Jana Šindelková      

výchovná poradkyně a kariérový poradce

sindelkova@zvsotr.cz

Mgr. Libor Žižlavský

školní metodik prevence

zizlavsky@zvsotr.cz

 

Mgr. Adéla Kohelová

školní logopedka

kohelova@zvsotr.cz

 

Vedoucí ŠPP

 • koordinuje a kontroluje činnost všech členů ŠPP

 

Výchovná poradkyně

 • spolupracuje se ŠPZ  - SPC,
 • vede evidenci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • zodpovídá za evidenci doporučení a zpráv o žácích v souladu s předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů,
 • informuje o změnách v doporučeních jednotlivých žáků – porady, rady,
 • spolupracuje při tvorbě IVP s TU,
 • sleduje průběžná vyhodnocení IVP (pedagogické rady –  4x do roka),
 • kontroluje a konzultuje vyhodnocení IVP a PO v jednotlivých pololetích s TU, případně s SPC,
 • sleduje absence žáků, v případě nesrovnalostí spolupracuje se ZZ a ošetřujícím lékařem,
 • spolupráce s OSPODem.

 

Kariérový poradce

 • zajišťuje poradenskou pomoc pro skupinu vycházejících žáků v rámci orientace a rozhodování se o dalším vzdělávání a profesní orientaci,
 • zprostředkovává ve spolupráci s SPC, profesní vyšetření vycházejících žáků,
 • zajišťuje informační akce ÚP Zlín,
 • zprostředkovává žákům informace o vzdělávací nabídce OU a SOU – Dny otevřených dveří,
 • koordinuje náborové akce OU,
 • seznamuje s podmínkami přijímacího řízení,
 • dopomáhá ZZ při vyplňování přihlášek na OU a SOU,
 • pomáhá při vyplňování zápisních lístků a případné orientaci na webových stránkách středních škol – informace o přijetí.

 

Školní metodik prevence

 • poskytuje žákům, jejich ZZ a učitelům informace z oblasti prevence sociálně-patologických jevů,
 • nabízí zájemcům odborné a metodické materiály,
 • navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem šikany, agresivity a závislosti,
 • zajišťuje a organizuje zážitkové akce a besedy s preventivní tématikou,
 • mapuje projevy sociálně – patologického chování mezi žáky a navrhuje způsob řešení,
 • sleduje absence žáků, v případě nesrovnalostí spolupracuje se ZZ a ošetřujícím lékařem,
 • spolupráce s OSPODem.

 

Školní logopedka

 • zajišťuje individuální logopedickou péči
 • je garantem pro komunikaci v naší škole
 • ve spolupráci s pedagogy nastavuje komunikaci a volí komunikační pomůcky pro jednotlivé žáky
 • spolupracuje na tvorbě komunikačních pomůcek do jednotlivých  tříd
 • provádí diagnostickou, logopedickou pomoc jednotlivým žákům
 • zajišťuje poradenskou činnost pedagogickým pracovníkům a ZZ dětí a žáků, připravuje pro ZZ a PdP názorná videa
 • vyhodnocuje nápravná, reedukační a kompenzační postupy