AAK

ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE

,Komunikace je prioritou naší školy. Řídíme se heslem „Bez komunikace není edukace“. Systém AAK se snaží přechodně nebo trvale kompenzovat komunikaci osob se závažným postižením řeči a komunikace. Alternativní komunikace nahrazuje mluvenou řeč, augmentativní podporuje komunikaci žáků, u kterých je určitá verbální komunikace zachována, ale není plně funkční.  

V naší škole uplatňujeme různé systémy komunikace, a to jak bez pomůcek, s pomůckami či tyto systém vzájemně kombinujeme. Volba závisí na edukačních i osobnostních specifikách každého žáka. Při nácviku využíváme všech schopností žáka, snažíme se, aby způsob dorozumívání byl co nejjednodušší, nejpřirozenější a pro žáka i jeho rodiče pochopitelný. Snažíme se aplikovat tzv. „totální komunikaci“, kdy  využíváme všechny dostupné možnosti komunikace a kombinujeme je dle možností každého žáka individuálně.

Vždy, když  přijímáme nového žáka, přemýšlíme nad možnými způsoby podpory jeho komunikace. U dětí s poruchou autistického spektra většinou využíváme výměnnou komunikaci, známou pod názvem VOKS. Některým vyhovuje práce v komunikačním deníku, jiným stačí komunikační lišta na lavici. Pomocí této metody se děti učí nejenom odpovědět na naši otázku, ale i sami komunikaci iniciovat. U některých z nich se díky této metodě krásně nastartuje rozvoj řeči a jiní se naučí pomocí komunikačního deníku velmi aktivně komunikovat. Nejdůležitějším přínosem této metody, hlavně v první části nácviku, je to, že dítě pomocí kartiček konečně může vyjádřit a říci: co chce a co nechce.

Dále u dětí sestavujeme tzv. sémantické deníky (slovníky), které slouží hlavně k rozšíření, jak pasivní, tak i aktivní slovní zásoby. Žáci zde mají uspořádané obrázky, popřípadě fotografie dle nejrůznějších témat. I zde vycházíme z individuálních možností každého z nich a počet témat i počet obrázků tomu přizpůsobujeme. 

Stále více žáků využívá ke komunikaci aplikace. V tabletech s operačním systémem android využíváme SPEECH MADE a v PC s operačním systémem  windows  žáci používají program GRID 3.

Další důležitou součástí komunikace na naší škole je znak do řeči, kterým doplňujeme hlavně slovesa a nejobecnější pojmy, se kterými se žáci setkávají v běžném životě.

V komunikaci nám pomáhají i tablety, v nichž mají žáci nainstalované aplikace pro alternativní komunikaci. Pro vytváření komunikačních pomůcek používáme PC programy BOARDMAKER, IN PRINT 3 a SYMWRITER.

 V naší škole si zakládáme na vizuální podpoře. Našim cílem je, aby se děti dobře orientovaly, aby se jim dle jejich možností dařilo komunikovat a vzájemně si porozumět. A v neposlední řadě, aby se u nás cítili dobře a v bezpečí.