Přípravný stupeň

Přípravný stupeň základní školy speciální tvoří přípravnou etapu před zahájením povinné školní docházky. Je určen pro děti s těžší formou mentálního postižení, se souběžným postižením více vadami nebo autismem, které v daném školním roce dosáhly věku 5-ti let. Vzdělávací program je zpracován tak, aby naplňoval kompetence dané v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Od výuky ve speciální škole se přípravný stupeň liší především tím, že vzdělávání probíhá v jednotlivých blocích, které se vzájemně doplňují a prolínají. Kromě strukturovaných úkolů se zaměřujeme zejména na oblast sebeobsluhy, motoriky, komunikačních a sociálních dovedností.

Metody a formy práce jsou přizpůsobeny možnostem a schopnostem dětí, vycházejí z jejich specifických potřeb. K výuce je určena nejen kmenová třída, ale také další specializované učebny, jako je hudebna, snoezelen nebo cvičný byt.

Cílem přípravného stupně je komplexní rozvoj každého dítěte s velkým důrazem na individuální přístup. Ten je zajištěn dostatečným personálním zabezpečením a maximálním počtem 6 dětí ve třídě. 

Díky přípravnému stupni děti rozvíjí své schopnosti a dovednosti, seznamují se s pracovními návyky, prostory školy, pedagogy, a tak je jejich přechod do povinné školní docházky mnohem přirozenější a plynulejší.