Poradenství

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenskou službu dětem, žákům (dále jen žáci), jejich zákonným zástupcům (ZZ) a pedagogickým pracovníkům školy (PdP). Při řešení různých životních situací žáků, jejich ZZ i PdP je zachována důvěrnost jednání, zaručena ochrana osobních dat klientů (GDPR), respektován je etický kodex.

Odborná a metodická podpora poradenských pracovníků ŠPZ či jiných organizací ve škole je zajištěna převážně konzultanty speciálně pedagogických center (SPC) a středisky výchovné péče (SVP).  Úzká spolupráce je také s organizacemi „Za sklem“, OSPOD, středisky rané péče (např. EDUCO, Zlín), případně dalšími organizacemi.

ŠPP se řídí vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (vyhláška č. 72/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Za poskytování služeb zodpovídá ředitelka školy, případně zástupkyně ředitelky školy. Výhodou ŠPP je okamžitá reakce na vznikající problémy žáků naší školy a vzájemná informovanost všech zúčastněných. Členové ŠPP spolupracují se všemi PdP školy, vedením školy a ZZ žáků.

Základní činnost ŠPP je preventivní, metodická, koordinační a poradenská, a to v následujících základních oblastech: 

  • vzdělávací – podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků, na řešení vzdělávacích problémů, postupů a opatření (prevence školní neúspěšnosti, krizová intervence)
  • výchovná – zacílena je na monitorování, analýzu a následné řešení náročného chování žáků, na prevenci a včasnou intervenci sociálně patologických jevů
  • kariérové poradenství– nabízí poradenské služby v oblasti přípravy vstupu na trh práce 

K dalším konkrétním činnostem realizovaných ŠPP patří:

  • konzultační hodiny výchovného poradce
  • třídní schůzky
  • pravidelné rozhlasové relace
  • zřízení žákovské schránky (možnost anonymního sdělení problému)
  • možnost osobního kontaktu s poradenskými pracovníky školy včetně vedení školy
  • individuální konzultace dle potřeby zákonných zástupců, školy či jiných institucí, a to po předchozí domluvě
  • výchovná komise pro řešení závažných výchovných problémů žáků (zasedá dle potřeby) – účastní se příslušní PdP školy a ZZ žáka, popř. zástupci dalších institucí, jednání řídí výchovný poradce a zástupce vedení školy

Členové ŠPP:

 

Mgr. Pavlína Frdlíková

ředitelka školy – vedoucí ŠPP

 

frdlikova@zvsotr.cz

Mgr. Jana Šindelková

výchovná poradkyně a kariérový poradce

 

sindelkova@zvsotr.cz

úřední hodiny: každý čtvrtek ve 14.00 – 15.15

Mgr. Kristýna Olexová

školní metodik prevence

 

olexova@zvsotr.cz

úřední hodiny: každé středa ve 13.00 – 13.45

Mgr. Adéla Kohelová

školská logopedka

kohelova@zvsotr.cz

úřední hodiny: každé úterý ve 13.00 – 15.00