Základní škola speciální – Díl I

Základní škola speciální  – Díl I je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (RVP ZŠS), který se člení na dva díly, a to podle stupně mentálního postižení žáků. Díl I je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Žák, který absolvuje tento vzdělávací program, získává základy vzdělání. Délka vzdělávání je deset let, první stupeň je tvořen 1. – 6. ročníkem, druhý stupeň 7. – 10. ročníkem. Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně. Absolventi nejčastěji pokračují ve studiu praktických škol s jednoletou nebo dvouletou přípravou, docházejí do stacionářů a sociálně terapeutických dílen.

Vzdělávání v ZŠS – Díl I směřuje k získávání a rozvíjení poznatků potřebných v běžném životě. Při osvojování elementárních vědomostí, v rámci předmětů jako je čtení, psaní a matematika, jsou v případě potřeby využívány i alternativní metody, například metoda globálního čtení, genetická metoda čtení či sociální počty. Ke každému žákovi je přistupováno zcela individuálně, proto mohou být žáci ve stejné třídě vzděláváni s pomocí různých metod. Důležitou součástí vzdělávání je také rozvoj motoriky, pracovních kompetencí a komunikace, která je mnohdy podporována i systémy alternativní a augmentativní komunikace. Ve výuce jsou dále uplatňovány principy strukturovaného učení a důraz je kladen i na vizualizaci učiva. Rehabilitační, kompenzační, didaktické pomůcky a materiály jsou vybírány a připravovány podle individuálních potřeb žáků. Výchovně vzdělávací činnost se také v hojné míře opírá o individuální vzdělávací plán, který je rozšířen o předměty  speciálně pedagogické péče s prvky terapie.

Hlavním cílem vzdělávacího programu ZŠS – Díl I je snaha o dosažení co možná největšího rozvoje v oblasti praktických činností, dovedností, sebeobsluhy a návyků, které žákům umožní co nejširší orientaci v okolním světě a usnadní jejich zapojení do společenského života.

Základní škola speciální – Díl II

Základní škola speciální – Díl II je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (RVP ZŠS), který se člení na dva díly, a to podle stupně mentálního postižení žáků. Díl II je zacílen na žáky s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra zařazených do 4. nebo 5. stupně podpůrných opatření. Žák, který absolvuje tento vzdělávací program, získává základy vzdělání. Délka vzdělávání je deset let, první stupeň je tvořen 1. – 6. ročníkem, druhý stupeň 7. – 10. ročníkem. Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně.

Obsah výchovně vzdělávací činnosti v Díle II se zaměřuje na osvojování elementárních vědomostí, dovedností a návyků, které žákům umožní získat určitou míru soběstačnosti. Jedná se především o rozvoj sebeobslužných a hygienických návyků, rozvoj komunikace, motoriky, sociability a základních pracovních činností. Výuka je koncipována prožitkově, střídány jsou řízené činnosti s odpočinkem a hrou. Využívány jsou zde různé metody, formy a přístupy práce. A to například metoda strukturovaného učení, systémy alternativní a augmentativní komunikace, koncept Bazální komunikace, metoda Snoezelen, prvky metody Veroniky Sherborn a metody Dobrého startu, psychomotorická stimulace, sociální učení zaměřené na základní orientaci v běžném životě, aktivizující metody využívající situační a didaktické hry, polohování, orofaciální stimulace pro zlepšení kousání a polykání, míčková facititace a mnohé další.

Pro vzdělávání žáků v Díle II je charakteristické individualizované vyučování, které je zajištěno speciálním pedagogem a asistentem pedagoga i nabídkou individuálních pracovních listů a pomůcek. Intenzivně se žákům věnuje také školská logopedka. Třída je vhodně prostorově i materiálně vybavená. Ve výuce žáků se však využívají také specializované učebny, jako je snoezelen, tedy multisenzorická místnost s vodním lůžkem, vodním válcem, vibračními, zrakovými, hmatovými a sluchovými pomůckami. Dále pak muzikoterapeutická místnost, kde nechybí ani Orffův instrumentář, cvičný byt pro osvojování základní pracovních domácích činností, cvičná kuchyň, bílá multisenzorická místnost, ergoterapeutická dílna či tělocvična se senzomotorickými pomůckami, jako jsou například balanční desky a balanční podložky – Bossu, Fit bally, Over bally apod.