Aktuální projekty

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

ŠABLONY JAK ZŠ Otrokovice

Ve školním roce 2023/2024 se naše škola zapojila do výzvy MŠMT Operační program Jan Ámos Komenský č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. V průběhu měsíce října byl ze strany poskytovatele podpory projekt schválen a finančně podpořen ve výši 475 856,- Kč.

 

Realizátor projektu:               Základní škola Otrokovice, Komenského

Registrační číslo projektu    CZ.02.02.XX/00/22_002/0007334

Zahájení projektu                  1. 9. 2023

Ukončení projektu:              31. 8. 2025

Projektem budou realizovány šablony:

  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání- 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Podpora inovativníhovzdělávání žáků v ZŠ- 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejnosti- 1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Obědy pro děti 

www.obedyprodeti.cz

Od 2. 1. 2018 je naše škola zapojena do projektu Obědy pro děti, který realizuje obecně prospěšná společnost manželů Tykačových WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, která přispívá dvěma dětem naší školy na obědy ve školní jídelně.

O projektu Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Detailnější informace o společnosti a jejich dalších projektech naleznete na www.women-for-women.cz

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Projekt Obědy pro děti není „pouze o jídle“, ale pomáhá dětem ve dvou důležitých aspektech.
1. Stravování ve školních jídelnách zajišťuje dětem pravidelnou, vyváženou a teplou stravu.
2. Ovšem je také důležité, že pokud dítě nechodí na obědy do školní jídelny z finančních důvodů, bývá vyčleněno z kolektivu svých spolužáků.

RECYKLOHRANÍ  aneb Ukliďme si svět

Naše škola je zapojena od 21. října 2011 do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Škola získává díky aktivní účasti v projektu body jako formu hodnocení. Za získané body můžeme z katalogu odměn získat zajímavé ceny pro žáky.

Více informací naleznete na stránkách www.recyklohraní.cz

OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL

Zdraví můžeme definovat jako vyvážený stav tělesné, duševní a psychické pohody. Jedním z Evropských projektů, který podporuje zdravý životní styl je „Ovoce a zelenina do škol.“ Do tohoto projektu je naše škola zapojena od 1. 9. 2009. V praxi to znamená, že děti dostávají 2x měsíčně ovoce a zeleninu zdarma. Doposud dostávali ovoce a zeleninu zdarma pouze žáci 1. stupně. Od školního roku 2017/2018 jsou do projektu zařazeni i žáci 2. stupně.

Od 1. 9. 2013 je naším dodavatelem Ovocentrum V+V z Valašského Meziříčí, které nabízí také pestré doprovodné programy, ochutnávky méně známých druhů ovoce a zeleniny, pracovní listy a také zajímavě zpracované informace o dodávaném ovoci a zelenině.

Od školního roku 2017/2018 nám Ovocentrum dodává v rámci projektu Mléko do škol pro všechny žáky zdarma i neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky.

Cílem projektu je vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a především zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny v přijímané stravě.  Poprvé se tak spojuje v projektu OVOCE a MLÉKO a tedy i možnost dostávat obojí současně.

PLÁN NÁRODNÍ OBNOVY

Ve školním roce 2021/2022 se naše škola zapojila do Národního plánu obnovy – komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace (prostředky fondu EU):

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace školy obdržela další finanční prostředky současně na dva účely:

  1. na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí;
  2. na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti.

Kritériem pro poskytnutí finančních prostředků z Národního plánu obnovy na učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence pro základní školy bylo vyplnění dotazníku, který byl školou vyplněn a odeslán automatizovaným sběrem dat dne 3.3.2022.

Naše škola za tímto účelem získala 53 000,- Kč na zakoupení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí za účelem výuky dle revidovaného RVP ZV (robotické stavebnice, programovatelné robotky, …);

67 000,- Kč na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky na prevenci digitální propasti, tedy na vytvoření tzv. mobiliáře mobilních digitálních technologií, ze kterého budou školy zapůjčovat potřebným žákům základní digitální zařízení (např. notebook nebo tablet nebo také software) tak, aby je všichni žáci měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Celková podpora na školu činí 120 000,- Kč

Od školního roku 2022/23 se budou žáci základní školy vzdělávat podle nového školního vzdělávacího programu, kde budou zakomponovány všechny změny vycházející z revidovaného Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání týkající se vzdělávacího oboru Informatika a předmětu se stejným názvem. Zároveň nová digitální kompetence bude prolínat napříč všemi vzdělávacími obory a vzdělávacími předměty.