Aktuální projekty

Obědy pro děti 

www.obedyprodeti.cz

Od 2. 1. 2018 je naše škola zapojena do projektu Obědy pro děti, který realizuje obecně prospěšná společnost manželů Tykačových WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, která přispívá dvěma dětem naší školy na obědy ve školní jídelně.

O projektu Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Detailnější informace o společnosti a jejich dalších projektech naleznete na www.women-for-women.cz

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Projekt Obědy pro děti není „pouze o jídle“, ale pomáhá dětem ve dvou důležitých aspektech.
1. Stravování ve školních jídelnách zajišťuje dětem pravidelnou, vyváženou a teplou stravu.
2. Ovšem je také důležité, že pokud dítě nechodí na obědy do školní jídelny z finančních důvodů, bývá vyčleněno z kolektivu svých spolužáků.

RECYKLOHRANÍ  aneb Ukliďme si svět

Naše škola je zapojena od 21. října 2011 do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Škola získává díky aktivní účasti v projektu body jako formu hodnocení. Za získané body můžeme z katalogu odměn získat zajímavé ceny pro žáky.

Více informací naleznete na stránkách www.recyklohraní.cz

OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL

Zdraví můžeme definovat jako vyvážený stav tělesné, duševní a psychické pohody. Jedním z Evropských projektů, který podporuje zdravý životní styl je „Ovoce a zelenina do škol.“ Do tohoto projektu je naše škola zapojena od 1. 9. 2009. V praxi to znamená, že děti dostávají 2x měsíčně ovoce a zeleninu zdarma. Doposud dostávali ovoce a zeleninu zdarma pouze žáci 1. stupně. Od školního roku 2017/2018 jsou do projektu zařazeni i žáci 2. stupně.

Od 1. 9. 2013 je naším dodavatelem Ovocentrum V+V z Valašského Meziříčí, které nabízí také pestré doprovodné programy, ochutnávky méně známých druhů ovoce a zeleniny, pracovní listy a také zajímavě zpracované informace o dodávaném ovoci a zelenině.

Od školního roku 2017/2018 nám Ovocentrum dodává v rámci projektu Mléko do škol pro všechny žáky zdarma i neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky. 

Cílem projektu je vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a především zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny v přijímané stravě.  Poprvé se tak spojuje v projektu OVOCE a MLÉKO a tedy i možnost dostávat obojí současně.

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ NA OTROKOVICKU“ (MAP ORP Otrokovice)

CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000114

 Od května 2016 jsme zapojeni do projektu Místní akční plánování na Otrokovicku, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v regionu. Řeší podporu sdílení zkušeností a dobré praxe mezi pedagogy a mezi školami na Otrokovicku. Zaměřuje se na koncepční řízení vzdělávání na lokální úrovni, na obecní a mezisektorovou spolupráci v oblasti vzdělávání a v oblasti podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a na řešení kompetencí škol a obcí v oblasti strategického plánování a řízení. Dále se projekt zaměřuje na podporu pedagogů pro individuální práci s žáky ohroženými školním neúspěchem – motivace žáků k přípravě na výuku, schopnost komunikovat se spolužáky i učiteli, problémové chování.