Aktuální projekty

Obědy pro děti 

www.obedyprodeti.cz

Od 2. 1. 2018 je naše škola zapojena do projektu Obědy pro děti, který realizuje obecně prospěšná společnost manželů Tykačových WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, která přispívá dvěma dětem naší školy na obědy ve školní jídelně.

O projektu Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Detailnější informace o společnosti a jejich dalších projektech naleznete na www.women-for-women.cz

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Projekt Obědy pro děti není „pouze o jídle“, ale pomáhá dětem ve dvou důležitých aspektech.
1. Stravování ve školních jídelnách zajišťuje dětem pravidelnou, vyváženou a teplou stravu.
2. Ovšem je také důležité, že pokud dítě nechodí na obědy do školní jídelny z finančních důvodů, bývá vyčleněno z kolektivu svých spolužáků.

RECYKLOHRANÍ  aneb Ukliďme si svět

Naše škola je zapojena od 21. října 2011 do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Škola získává díky aktivní účasti v projektu body jako formu hodnocení. Za získané body můžeme z katalogu odměn získat zajímavé ceny pro žáky.

Více informací naleznete na stránkách www.recyklohraní.cz

OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL

Zdraví můžeme definovat jako vyvážený stav tělesné, duševní a psychické pohody. Jedním z Evropských projektů, který podporuje zdravý životní styl je „Ovoce a zelenina do škol.“ Do tohoto projektu je naše škola zapojena od 1. 9. 2009. V praxi to znamená, že děti dostávají 2x měsíčně ovoce a zeleninu zdarma. Doposud dostávali ovoce a zeleninu zdarma pouze žáci 1. stupně. Od školního roku 2017/2018 jsou do projektu zařazeni i žáci 2. stupně.

Od 1. 9. 2013 je naším dodavatelem Ovocentrum V+V z Valašského Meziříčí, které nabízí také pestré doprovodné programy, ochutnávky méně známých druhů ovoce a zeleniny, pracovní listy a také zajímavě zpracované informace o dodávaném ovoci a zelenině.

Od školního roku 2017/2018 nám Ovocentrum dodává v rámci projektu Mléko do škol pro všechny žáky zdarma i neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky.

Cílem projektu je vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a především zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny v přijímané stravě.  Poprvé se tak spojuje v projektu OVOCE a MLÉKO a tedy i možnost dostávat obojí současně.

ŠABLONY III. ZŠ Otrokovice

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola zapojila do výzvy MŠMT Šablony III. V průběhu měsíce října byl ze strany poskytovatele podpory projekt schválen a finančně podpořen ve výši 278 888,- Kč.

 

Realizátor projektu:               Základní škola Otrokovice, Komenského

Registrační číslo projektu      CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019232

Zahájení projektu                   1.3.2021

Ukončení projektu:                28.2.2023

Projektem budou realizovány šablony:

 • Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných náslechů
 • Projektový den ve výuce
 • Projektový den mimo školu
 • Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ

ZAPOJENÍ NAŠÍ ŠKOLY DO PILOTÁŽE MODELU SYSTÉMU PODPORY ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ

Naše škola se stala od června 2020 partnerskou školou SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) v pilotáži Modelu systému podpory začínajících učitelů. Model si klade za cíl vytvořit ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů:

 • jedná se o spolupráci při ověřování navrženého Modelu systému podpory ZU
 • adaptační období ZU je rozděleno na 1. a 2. rok praxe
 • spolupráce je nastavena od června 2020 do června 2022
 • zapojeni jsou: 1 začínající učitel – ZU, 1 uvádějící učitel – UU a 1 vedení školy – VeŠ

Díky tomuto projektu se naše škola spolupodílí na ověření konceptu ucelené a kontinuální podpory, která je zaměřena na funkční nastavení spolupráce triády ZU – UU – VeŠ. Znamená to pro všechny účastněné průběžně plnit úkoly, a to konkrétně:

 1. Sestavit plán adaptace pro svou školu a za pomoci garanta jej realizovat, průběžně

aktualizovat a vyhodnotit. Tento plán bude použit jako příklad pro potřeby aktivity ZU.

 1. Pomoc při průběžném vyhodnocování činností ZU, UU a vedení školy (v průběhu

adaptačního procesu).

 1. Realizace schůzek ve škole dle harmonogramu pilotáže (schůzky ZU, UU a vedení či

schůzky s garantem pilotáže).

 1. Průběžná komunikace s garantem pilotáže a odborným krajským metodikem.

Tento projekt pro naši školu představuje praktický zdroj inspirací, zkušeností i aktuálních informací na poli školství. Významně tak přispívá ke zvyšování kvality pedagogických dovedností našich zaměstnanců, kvality samotného procesu vzdělávání i managementu školy, což je trend, o který neustále usilujeme.

Velký bonus spolupráce spatřujeme v:

 1. získání Modelu systému podpory začínajících učitelů (návrh průběhu a činností

adaptačního období + četné inspirativní příklady z praxe škol),

 1. možnosti vyjádřit se k navrženým podpůrným materiálům i průběhu adaptačního období ve

své škole – podněty pro tým aktivity ZU projektu SYPO i pro MŠMT,

 1. pomoci garanta pilotáže přímo ve škole,
 2. pomoci odborného krajského metodika (na krajském pracovišti i ve škole),
 3. získání podrobného manuálu pilotáže s harmonogramem a popsanými činnostmi.

Více informací: http://www.projektsypo.cz/