Školní družina

Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání. Má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Poskytuje pravidelné výchovně vzdělávací a zájmové činnosti, spontánní a odpočinkové aktivity. Zaměřuje se na sociální výchovu, společenskou obratnost a výchovu k trávení volného času. Základní organizační jednotku školní družiny tvoří oddělení. Jednotlivá oddělení mají na starosti vychovatelky, vedení družiny pak vedoucí vychovatelka. Činnost školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem pro školní družinu vycházejícího z ŠVP ZŠ, ŠVP ZŠS a ŠVP PřS ZŠS.

Školní družina celoročně organizuje několik zájmových kroužků, které vycházejí z možností a zájmů dětí. Zaměření kroužků je orientováno na sportovní a hudební aktivity, výtvarné a praktické činnosti. Snahou je pro děti vytvořit dobré podmínky k rozvoji jejich osobnosti, věnovat jim více pozornosti a kladně hodnotit pokroky. Učí se spolupracovat ve skupině, prosadit se, podřídit a respektovat dohodnutá pravidla. K zájmovému vzdělávání má škola k dispozici nejen prostory školní družiny, ale také specializované místnosti jako je učebna snoezelen, hudebna a cvičná kuchyň. Při pobytu venku je využíváno okolí školy, kde děti mohou jezdit na koloběžkách, hrát míčové hry a provozovat sportovní činnosti. Materiální vybavení školní družiny odpovídá věkovým kategoriím dětí, je průběžně doplňováno a obnovováno.