Základní škola

Základní škola poskytuje vzdělání dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu (RVP ZŠ), a to žákům s lehkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.  Oproti běžné ZŠ je však obsah vzdělávání upraven a zúžen na tzv. minimální výstupy. Učivo je tak přizpůsobeno možnostem a schopnostem našich žáků. Žák, který absolvuje tento vzdělávací program, získává základní vzdělání. Délka vzdělávání je devět let, první stupeň je tvořen 1. – 5. ročníkem, druhý stupeň 6. – 9. ročníkem. Výsledky vzdělávání se hodnotí běžnou klasifikací, případně v kombinaci běžná klasifikace a slovní hodnocení. Cílem základní školy je žáky připravit pro další vzdělávání na OU nebo SOU s výučním listem.

Předpokladem pro přijetí ke vzdělávání ve škole je platné doporučení příslušného školského poradenského zařízení, což je v tomto případě speciálně pedagogické centrum (SPC). Úzká spolupráce  s SPC je pro vzdělávání našich žáků nezbytná, stejně jako spolupráce s rodiči a v případě potřeby i s dalšími odborníky. Jedním z nejdůležitějších prostředků k dosažení stanovených výsledků je soustavné utváření příznivého klimatu školy. Zaměřujeme se hlavně na vytváření přátelské atmosféry. A to jak ve vztazích mezi žáky a učiteli, tak pravidelným informováním rodičů o výchovně vzdělávacím procesu. Za důležitý činitel považujeme respektování osobnosti dítěte, posilování sebevědomí a podněcování jeho aktivity. Případně zajišťujeme individuální výuku a individuální vzdělávací plán.

Hlavním cílem vzdělávacího programu ZŠ je nejenom rozvoj znalostí a vědomostí, ale i kompetencí, které žáci uplatní v praktickém životě. Zejména se jedná o kompetence pracovní a komunikační. Proto výuka žáků probíhá i ve specializovaných učebnách, jako je především cvičný byt, cvičná kuchyň, pracovní dílny a na pozemcích školy.