Minimální preventivní program

Mgr. Libor Žižlavský

Kontaktní údaje:

mailová adresa- zizlavsky@zvsotr.cz

Najdete mě v prvním (zeleném) nadzemním podlaží, dveře číslo 123

Úřední hodiny mám každý čtvrtek v čase do 13.30 do 14.30

 Školní metodik prevence

  • spolupracuje s krajským koordinátorem prevence a institucemi zajišťujícími odbornou pomoc v oblasti prevence a zneužívání návykových látek a dalšími centry poskytujícími podporu ve státních i nestátních zařízeních;
  • spolupracuje s výchovným poradcem a TU, sleduje aktuální situace na škole a účinnost preventivních programů, inovuje strategie;
  • poskytuje žákům, jejich ZZ a PdP informace z oblasti prevence sociálně-patologických jevů;
  • nabízí zájemcům odborné a metodické materiály;
  • mapuje projevy sociálně – patologického chování mezi žáky a navrhuje způsob řešení;
  • zajišťuje a organizuje zážitkové akce a besedy s preventivní tématikou;
  • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit, pomáhá při vytváření nabídek;
  • sleduje absence žáků, v případě nesrovnalostí spolupracuje se ZZ a ošetřujícím lékařem;
  • spolupracuje s OSPOD v případech hodných zřetele.

Minimální preventivní program 2019-2020 foto:

Příloha č. 1
Příloha č. 2