Ukončené projekty

PROJEKT ZDRAVÉ SPOLEČENSTVÍ

Od června 2017 je naše škola zapojena do dvouletého projektu Zdravé společenství, který je součástí celorepublikového projektu pro období 2016-2019. Cílem projektu je porovnat fyzickou zdatnost, pohybovou aktivitu a projevy chování u dětí, které pravidelně sportují, s dětmi nesportujícími.

V rámci projektu naše škola spolupracuje s Českým hnutím speciálních olympiád, s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a s ostatními školami regionu.

První měření proběhlo v červnu 2017, druhé v září 2017. Zúčastnilo se jej 25 žáků. Rodiče byli o projektu informováni dopisem a zároveň písemně potvrdili souhlas, či nesouhlas s měřením.  Autorkou dopisu a také článku, který o projektu informuje je PhDr. Jitka Králíková (spolurealizátor projektu Zdravé společenství).

Další měření proběhnou opět v červnu a září 2018.

CHCEME SI ROZUMĚT

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zapojila do výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a podala projekt s názvem: V průběhu října 2017 byl ze strany poskytovatele podpory projekt schválen a finančně podpořen ve výši 285 384,- Kč.

Realizátor projektu:                 Základní škola Otrokovice, Komenského

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007648

Zahájení projektu:                   1. 9. 2017

Ukončení projektu:                  31. 8. 2019

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Přehled vybraných šablon:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

ŠABLONY III. ZŠ Otrokovice

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola zapojila do výzvy MŠMT Šablony III. V průběhu měsíce října byl ze strany poskytovatele podpory projekt schválen a finančně podpořen ve výši 278 888,- Kč.

 

Realizátor projektu:               Základní škola Otrokovice, Komenského

Registrační číslo projektu      CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019232

Zahájení projektu                   1.3.2021

Ukončení projektu:                28.2.2023

Projektem budou realizovány šablony:

 • Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných náslechů
 • Projektový den ve výuce
 • Projektový den mimo školu
 • Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT VE VZDĚLÁVÁNÍ  – KOMPENZAČNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROCE 2015

Cílem zapojení do tohoto programu byl námi zvolený nákup učební pomůcky kompenzačního a rehabilitačního charakteru, která napomůže našim žákům se zdravotním postižením usnadnit přístup a podpoří jejich úspěšnost ke vzdělávání.

Na základě rozhodnutí MŠMT jsme získali finanční prostředky na nákup učební pomůcky – Klokanův kufr ve výši 21. 000,- Kč, která komplexně rozvíjí žáky v oblastech smyslového vnímání, motoriky, řeči. Má široké využití a navíc poskytneme žákům další různorodé aktivity směřující k jejich rozvoji.

 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP OTROKOVICE“

CZ. 1.07/1.1.00/46.0010

UKONČENO V KVĚTNU 2015

Vedení školy spolupracovalo na projektu s městem Otrokovice, který probíhal v období květen 2014 – květen 2015.

Naše spolupráce spočívala zejména v účasti na společných pracovních jednáních ředitelů škol, případně jejich zástupců u kulatých stolů, workshopech, na kterých se společně diskutovalo, tvořila a zpracovávala se lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Otrokovice. Nedílnou součástí byla i naše lektorská činnost v oblasti fungování speciálního školství. Účelem projektu byly velmi cenné výměny zkušeností a příklady dobré praxe.

KDYŽ UČENÍ BAVÍ

CZ.1.07/1.4.00/21.3502

ŽADATEL ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ OTROKOVICE
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
PRIORITNÍ OSA PROGRAMU 7.1 – POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NÁZEV OBLASTI PODPORY 7.1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
NÁZEV PROJEKTU KDYŽ UČENÍ BAVÍ
ROZPOČET PROJEKTU CELKEM 600 532,- Kč
ZAHÁJENÍ PROJEKTU 1. 2. 2012
REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY III/2 – INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT
III/3 – VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PRO OBLAST DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Na naší škole bylo vytvořeno 12 sad výukových materiálů minimálně po 20 listech v rámci šablony inovace v ICT. Celkem tedy 240 digitálních učebních materiálů. Projektový záměr vycházel ze školního vzdělávacího programu. Projekt byl ukončen v srpnu 2014.

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam

 

PROJEKT DO ŽIVOTA BEZ OBAV

Ukončeno v roce 2012

Od 1. listopadu 2010 byla naše škola zapojena jako partner Základní školy Zlín, Mostní do grantového projektu v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (OP VK), prioritní osy „Počáteční vzdělávání“ a oblasti „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.

V hodinách pracovní výchovy a pracovních činností neustále využíváme a čerpáme náměty, nápady námi vytvořených nápadníků.

Cíl projektu je v souladu s probíhající kurikulární reformou a s globálním záměrem OP VK „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Jeho smyslem je inovace a zkvalitnění výuky žáků 1. – 9. ročníku základní školy praktické a integrovaných žáků ve vzdělávací oblasti  „Člověk a svět práce“.

Více informací zde: https://zsp-mostni.cz/zivot/

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ NA OTROKOVICKU“ (MAP ORP Otrokovice)

CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000114

Od května 2016 jsme zapojeni do projektu Místní akční plánování na Otrokovicku, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v regionu. Řeší podporu sdílení zkušeností a dobré praxe mezi pedagogy a mezi školami na Otrokovicku. Zaměřuje se na koncepční řízení vzdělávání na lokální úrovni, na obecní a mezisektorovou spolupráci v oblasti vzdělávání a v oblasti podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a na řešení kompetencí škol a obcí v oblasti strategického plánování a řízení. Dále se projekt zaměřuje na podporu pedagogů pro individuální práci s žáky ohroženými školním neúspěchem – motivace žáků k přípravě na výuku, schopnost komunikovat se spolužáky i učiteli, problémové chování.

ZAPOJENÍ NAŠÍ ŠKOLY DO PILOTÁŽE MODELU SYSTÉMU PODPORY ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ

Naše škola se stala od června 2020 partnerskou školou SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) v pilotáži Modelu systému podpory začínajících učitelů. Model si klade za cíl vytvořit ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů:

 • jedná se o spolupráci při ověřování navrženého Modelu systému podpory ZU
 • adaptační období ZU je rozděleno na 1. a 2. rok praxe
 • spolupráce je nastavena od června 2020 do června 2022
 • zapojeni jsou: 1 začínající učitel – ZU, 1 uvádějící učitel – UU a 1 vedení školy – VeŠ

Díky tomuto projektu se naše škola spolupodílí na ověření konceptu ucelené a kontinuální podpory, která je zaměřena na funkční nastavení spolupráce triády ZU – UU – VeŠ. Znamená to pro všechny účastněné průběžně plnit úkoly, a to konkrétně:

 1. Sestavit plán adaptace pro svou školu a za pomoci garanta jej realizovat, průběžně

aktualizovat a vyhodnotit. Tento plán bude použit jako příklad pro potřeby aktivity ZU.

 1. Pomoc při průběžném vyhodnocování činností ZU, UU a vedení školy (v průběhu

adaptačního procesu).

 1. Realizace schůzek ve škole dle harmonogramu pilotáže (schůzky ZU, UU a vedení či

schůzky s garantem pilotáže).

 1. Průběžná komunikace s garantem pilotáže a odborným krajským metodikem.

Tento projekt pro naši školu představuje praktický zdroj inspirací, zkušeností i aktuálních informací na poli školství. Významně tak přispívá ke zvyšování kvality pedagogických dovedností našich zaměstnanců, kvality samotného procesu vzdělávání i managementu školy, což je trend, o který neustále usilujeme.

Velký bonus spolupráce spatřujeme v:

 1. získání Modelu systému podpory začínajících učitelů (návrh průběhu a činností

adaptačního období + četné inspirativní příklady z praxe škol),

 1. možnosti vyjádřit se k navrženým podpůrným materiálům i průběhu adaptačního období ve

své škole – podněty pro tým aktivity ZU projektu SYPO i pro MŠMT,

 1. pomoci garanta pilotáže přímo ve škole,
 2. pomoci odborného krajského metodika (na krajském pracovišti i ve škole),
 3. získání podrobného manuálu pilotáže s harmonogramem a popsanými činnostmi.

Více informací: http://www.projektsypo.cz/