Úřední deska

1. Název

Základní škola Otrokovice, Komenského

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

Základní škola

– Základní škola speciální

– Školní družina

– Školní jídelna – výdejna

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

         Právní forma: příspěvková organizace.

         Právnická osoba na dobu neurčitou.

         Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (www.kr-zlinsky.cz).

 

3. Organizační struktura

                                                                                                                                                  Organizační struktura zařízení

 

činnost školy:   IZO: nejvyšší povolený počet žáků v oboru:
Obory vzdělání:    

 

 

 

Základní škola:

 

 

79-01-B/01

Základní škola speciální

Délka vzdělávání:10 roků 0 měsíců

 

 

 

102 319 651

50

79-01-C/01

Základní škola

Délka vzdělávání: 9 roků 0 měsíců

84
Přípravný stupeň základní školy speciální 150 068 816 neuvádí se
Školní družina 110 004 329 54
Školní jídelna – výdejna 150 068 808 120

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2020-2026

Organizační schéma školy:

Organizační schéma školy 2021-2022

4. Kontaktní spojení

       4.1. Kontaktní poštovní adresa:

        Komenského 1855
        765 02 Otrokovice

       4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.
       4.3. Úřední hodiny:

         Po–Pá 7:30 – 15:30

       4.4 Telefonní čísla:

        Škola: 734 280 873, 736 519 799, 732 267 668

        Školní jídelna TGM: 576 771 667

       4.5 Adresa internetové stránky:

        www.zvsotr.cz

       4.6 Adresa e-podatelny:

         Škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

       4.7 Další elektronické adresy:

        Škola – skola@zvsotr.cz

        Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. Maximální velikost zprávy 10 MB, s možnou akceptovatelnou                         přílohou ve  formátech, které jsou přípustné: pdf, doc,docx, xls, xlsx, zip.

        4.8. Identifikátor datové schránky:

         7z6uu6i

 5. Bankovní spojení

170155216/0300 – úhrady za úplatu zájmového vzdělávání žáků, finanční dary, dotace od zřizovatele

6. IČ: 61716413

7. DIČ: CZ 61716413

8. Dokumenty

       8.1. Seznamy hlavních dokumentů
  název: číslo jednací: ročníky:
ŠVP pro přípravný stupeň ZŠS Srdce na dlani ZŠOT/192/2017
ŠVP pro základní vzdělávání Podejme si ruce – otevřeme srdce – chtějme vědět více ZŠOT/516/2018
ŠVP pro ZŠ speciální – Díl I, II Podejme si ruce ZŠOT/222/2015

3. – 6. roč.

9. – 10. roč.

ŠVP pro ZŠ speciální – Díl I, II Vzájemnou podporou vše zvládneme ZŠOT/0680/2020

  1.- 2. roč.

7. – 8. roč.

ŠVP pro školní družinu Ve školní družině legraci si užijem ZŠOT/517/2018

Uvedené ŠVP jsou ke stažení v sekci dokumenty

Výchovné poradenství

Plán VP 2021-2022

VP hodnocení 2020-2021

Plán strategie prevence rizikového chování

MPP plán 2020-2021

MPP hodnocení 2020-2021

Školní preventivní strategie 2021-2026

Informace o podání opravného prostředku

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:
Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90  Zlín

Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy: Komenského 1855, 765 02 Otrokovice.

       8.2 Rozpočet

1.Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2.Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem


9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o
poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena

a) ústně:

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal
žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím
elektronických komunikací.

b) e-mailem:

skola@zvsotr.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro                doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:

Informace týkající se vzdělávacích programů, Školní družiny, Školní výdejny a zájmových kroužků.

Komenského 1855, 765 02 Otrokovice

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro
doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení školy (Komenského 1855, Otrokovice 765 02) a to buď písemně
nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 12. Formuláře

Žádost o přijetí do PŘS

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost o přijetí do ZŠS

Žádost o přijetí do ŠD

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v základní škole pro žáky se zdravotním postižením:

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/199/

 

14. Předpisy

       14. 1 Nejdůležitější používané předpisy:
https://www.msmt.cz/dokumenty

14. 2 Vydané právní předpisy

Provozní řád

Školní řád

Školní řád PřS ZŠS

Vnitřní řád ŠD

Provozní řád ŠJ – výdejny

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, v úředních hodinách: Po–Pá 7:30 – 15:30.

 

15. Úhrady za poskytování informací

      15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Pořízení kopie informace – 1 strana A4 černobíle: 2 Kč

Vydání duplikátu (Vysvědčení, Přihláška ke studiu ve SŠ): 100 Kč

       15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací