Úřední deska

1.Název

Základní škola Otrokovice, Komenského

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování.  Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

- Základní škola

- Základní škola speciální

- Školní družina

- Školní jídelna - výdejna.

 

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.
Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (
www.kr-zlinsky.cz)

 

3. Organizační struktura

Zařízení:
– IZO 102319651, Základní škola a Základní škola speciální

– IZO 110004329, Školní družina
– IZO 150068808, Školní jídelna - výdejna

 

Organizační schéma školy:

Organizační schema školy 2019-2020.xls (107008)

 

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:,

Komenského 1855

765 02 Otrokovice

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.

 

4.3. Úřední hodiny:
       Po–Pá     7:30 – 15:30

 

4.4 Telefonní čísla:
            Škola: 734 280 873

                      736 519 799

                      732 267 668

            Školní jídelna TGM: 576 771 667


4.5 Adresa internetové stránky:
             www.zvsotr.cz

4.6 Adresa e-podatelny:
             Škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

4.7 Další elektronické adresy:
             Škola – 
skola@zvsotr.cz

    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, 

      povolte JavaScript.

   - maximální velikost zprávy 10 MB, s možnou akceptovatelnou přílohou 

       ve formáty, které jsou přípustné:  pdf, doc,docx, xls, xlsx, zip.

 

4.8. Identifikátor datové schránky: 7z6uu6i


 

5. Bankovní spojení

170155216/0300 - úhrady za úplatu zájmového vzdělávání žáků, finanční dary, dotace od zřizovatele

 

6. IČ:   61716413

 

7. DIČ:  CZ 61716413

 

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Učební plány

ZŠ učební plán 2019-2020 dobíhající.xlsx (18672)

Učební plán ZŠ.docx (27505)

učební plán ZŠS díl I..docx (32377)

Učební plán ZŠS díl II..xls (695808)
 

 

Výchovné poradenství

VP hodnocení 2018-2019.docx (92745)

Plán VP 2019-2020.docx (90,7 kB)

 

 

Plán strategie prevence rizikového chování

MPP plán 2019-2020.docx (122702)

MPP hodnocení 2018-2019.docx (101401)

 

Informace o podání opravného prostředku

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:
Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
Zlín
761 90

 

Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy:
    –  Komenského 1855, 765 02 Otrokovice

 

8.2 Rozpočet

 

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřizené Zlínským krajem.pdf (728286)

Rozpočet na rok 2020 a střednědob výhled rozpočtu na roky 2021 -2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem.pdf (741399)

 

 

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti  vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

 

b) e-mailem:
    – 
skola@zvsotr.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:
    – informace týkající se vzdělávacích programů, Školní družiny, Školní výdejny a zájmových kroužků

            Komenského 1855

            765 02 Otrokovice

 

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení   školy
(Komenského 1855, Otrokovice 765 02) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa:
Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

12. Formuláře

Přihláška do školní družiny:

Zápisní lístek do ŠD.docx (24,3 kB)

Žádost o přijetí do ŠD.docx (13270)

 

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v základní škole pro žáky se zdravotním postižením: 
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/199/

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
https://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/Stranky/Přehled-školských-předpisů.aspx
https://www.msmt.cz/dokumenty

 

14. 2 Vydané právní předpisy

Provozní řád:

Provozní řád.doc (206848)

 

Školní řád:

Školni řád 2019-2020.doc (741,5 kB)

 

Vnitřní řád školní družiny:

Vnitřní řád ŠD.docx (118235)

 

Řád školní jídelny - výdejny:

Provozní řád ŠJ - ŠV 2016-2017.doc (78336)

 

 

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese:
             Komenského 1855
             765 02 Otrokovice
            
v úředních hodinách:  Po–Pá     7:30 – 15:30

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Pořízení kopie informace – 1 strana A4 černobíle: 2 Kč  

Vydání duplikátu (Vysvědčení, Přihláška ke studiu ve SŠ): 100 Kč

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
                

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
            –


16.2 Výhradní licence
            –

 

17. Výroční zprávy:

17.1 Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy 2018-2019.docx (13,7 MB)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019.docx (88558)

 

17.2 Výroční zpráva o činnosti školy 

 

17.3 Zpráva o hospodaření:

Zpráva o hospodaření 2018.doc (244736)

 

 

 

 

18. Přijatí žáci

Přijetí žáka 3-2013.doc (75 kB)

přijetí žáků 2014.doc (77312)

Přijetí žáků 2015.doc (78848)

Přijetí žáků 2016.doc (76800)

Přijetí žáků 2017.doc (79360)

Přijetí žáků 2018.doc (107008)

Přijetí žáků 2019.doc (109568)