Úřední deska

1. Název

Základní škola Otrokovice, Komenského

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

Základní škola

– Základní škola speciální

– Školní družina

– Školní jídelna – výdejna

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

         Právní forma: příspěvková organizace.

         Právnická osoba na dobu neurčitou.

         Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (www.kr-zlinsky.cz).

 

3. Organizační struktura

                                                                                                                                                  Organizační struktura zařízení

 

činnost školy:   IZO: nejvyšší povolený počet žáků v oboru:
Obory vzdělání:    

 

 

 

Základní škola:

 

 

79-01-B/01

Základní škola speciální

Délka vzdělávání:10 roků 0 měsíců

 

 

 

102 319 651

50

79-01-C/01

Základní škola

Délka vzdělávání: 9 roků 0 měsíců

84
Přípravný stupeň základní školy speciální 150 068 816 neuvádí se
Školní družina 110 004 329 54
Školní jídelna – výdejna 150 068 808 120

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2020-2026

Organizační schéma školy:

Organizační schéma školy 2023-2024

4. Kontaktní spojení

       4.1. Kontaktní poštovní adresa:

        Komenského 1855
        765 02 Otrokovice

       4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.
       4.3. Úřední hodiny:

         Po–Pá 7:30 – 15:30

       4.4 Telefonní čísla:

        Škola: 734 280 873, 736 519 799, 732 267 668

        Školní jídelna TGM: 576 771 667

       4.5 Adresa internetové stránky:

        www.zvsotr.cz

       4.6 Adresa e-podatelny:

        podatelna @zvsotr.cz 

       4.7 Další elektronické adresy:

        Škola – skola@zvsotr.cz

        Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. Maximální velikost zprávy 10 MB, s možnou akceptovatelnou                         přílohou ve  formátech, které jsou přípustné: pdf, doc,docx, xls, xlsx, zip.

        4.8. Identifikátor datové schránky:

         7z6uu6i

4 5. Bankovní spojení

123-6874770257/0100 – úhrady za úplatu zájmového vzdělávání žáků, finanční dary, dotace od zřizovatele

6. IČ: 61716413

7. DIČ: CZ 61716413

8. Dokumenty

       8.1. Seznamy hlavních dokumentů
  název: číslo jednací: ročníky:
ŠVP pro přípravný stupeň ZŠS Srdce na dlani ZŠOT/192/2017
ŠVP pro základní vzdělávání Podejme si ruce – otevřeme srdce – chtějme vědět více ZŠOT/0625/2022
ŠVP pro ZŠ speciální – Díl I, II Podejme si ruce ZŠOT/222/2015

4. – 6. roč

  10. roč.

ŠVP pro ZŠ speciální – Díl I, II Vzájemnou podporou vše zvládneme ZŠOT/0680/2020

  1.- 3. roč.

7. – 9. roč.

ŠVP pro školní družinu Ve školní družině legraci si užijem ZŠOT/0624/2022

Uvedené ŠVP jsou ke stažení v sekci dokumenty

Výchovné poradenství

Plán VP 2023-2024

VP hodnocení 2022-2023

Plán strategie prevence rizikového chování

MPP plán 2023-2024

MPP hodnocení 2022-2023

Školní preventivní strategie 2021-2026

Informace o podání opravného prostředku

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:
Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90  Zlín

Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy: Komenského 1855, 765 02 Otrokovice.

       8.2 Rozpočet

                              Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem

                             Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem

                             Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem


9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o
poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena

a) ústně:

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal
žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím
elektronických komunikací.

b) e-mailem:

skola@zvsotr.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro                doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:

Informace týkající se vzdělávacích programů, Školní družiny, Školní výdejny a zájmových kroužků.

Komenského 1855, 765 02 Otrokovice

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro
doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení školy (Komenského 1855, Otrokovice 765 02) a to buď písemně
nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 12. Formuláře

Žádost o přijetí do ŠD
Žádost o odklad
Žádost o zařazení do PřS ZŠS
Žádost o přijetí ZŠ
Žádost o přijetí ZŠS Díl I
Žádost o přijetí ZŠS Díl II

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v základní škole pro žáky se zdravotním postižením:

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/199/

 

14. Předpisy

       14. 1 Nejdůležitější používané předpisy:
https://www.msmt.cz/dokumenty

14. 2 Vydané právní předpisy

Provozní řád

Školní řád

Dodatek č. 1 ke ŠŘ

Školní řád PřS ZŠS

Vnitřní řád ŠD

Provozní řád ŠJ – výdejny

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, v úředních hodinách: Po–Pá 7:30 – 15:30.

 

15. Úhrady za poskytování informací

      15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
       15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací