Úřední deska

1.Název

Základní škola Otrokovice, Komenského

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování.  Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

- Základní škola

- Základní škola speciální

- Školní družina

- Školní jídelna - výdejna.

 

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.
Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (
www.kr-zlinsky.cz)

 

3. Organizační struktura

Zařízení:
– IZO 102319651, Základní škola a Základní škola speciální

– IZO 110004329, Školní družina
– IZO 150068808, Školní jídelna - výdejna

 

Organizační schéma školy:

Organizační schema školy 2019-2020.xls (107008)

 

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:,

Komenského 1855

765 02 Otrokovice

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.

 

4.3. Úřední hodiny:
       Po–Pá     7:30 – 15:30

 

4.4 Telefonní čísla:
            Škola: 734 280 873

                      736 519 799

                      732 267 668

            Školní jídelna TGM: 576 771 667


4.5 Adresa internetové stránky:
             www.zvsotr.cz

4.6 Adresa e-podatelny:
             Škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

4.7 Další elektronické adresy:
             Škola – 
skola@zvsotr.cz

    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, 

      povolte JavaScript.

   - maximální velikost zprávy 10 MB, s možnou akceptovatelnou přílohou 

       ve formáty, které jsou přípustné:  pdf, doc,docx, xls, xlsx, zip.

 

4.8. Identifikátor datové schránky: 7z6uu6i


 

5. Bankovní spojení

170155216/0300 - úhrady za úplatu zájmového vzdělávání žáků, finanční dary, dotace od zřizovatele

 

6. IČ:   61716413

 

7. DIČ:  CZ 61716413

 

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Učební plány

ZŠ učební plán 2019-2020 dobíhající.xlsx (18672)

Učební plán ZŠ.docx (27505)

učební plán ZŠS díl I..docx (32377)

Učební plán ZŠS díl II..xls (695808)
 

 

Výchovné poradenství

VP hodnocení 2018-2019.docx (92745)

Plán VP 2019-2020.docx (90,7 kB)

 

 

Plán strategie prevence rizikového chování

MPP plán 2019-2020.docx (122702)

MPP hodnocení 2018-2019.docx (101401)

 

Informace o podání opravného prostředku

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:
Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
Zlín
761 90

 

Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy:
    –  Komenského 1855, 765 02 Otrokovice

 

8.2 Rozpočet

 

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřizené Zlínským krajem.pdf (728286)

2. Upravený rozpočet na rok 2019 PO zřízené Zlínským krajem (k 31.12.2019).pdf (733579)

Rozpočet na rok 2020 a střednědob výhled rozpočtu na roky 2021 -2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem.pdf (741399)

 

 

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti  vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

 

b) e-mailem:
    – 
skola@zvsotr.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:
    – informace týkající se vzdělávacích programů, Školní družiny, Školní výdejny a zájmových kroužků

            Komenského 1855

            765 02 Otrokovice

 

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení   školy
(Komenského 1855, Otrokovice 765 02) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa:
Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

12. Formuláře

Přihláška do školní družiny:

Zápisní lístek do ŠD.docx (24,3 kB)

Žádost o přijetí do ŠD.docx (13270)

 

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v základní škole pro žáky se zdravotním postižením: 
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/199/

 

14. Předpisy

14. 1 Nejdůležitější používané předpisy:
https://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/Stranky/Přehled-školských-předpisů.aspx
https://www.msmt.cz/dokumenty

 

14. 2 Vydané právní předpisy

Provozní řád:

Provozní řád.doc (206848)

 

Školní řád:

Školni řád 2019-2020.doc (741,5 kB)

 

Vnitřní řád školní družiny:

Vnitřní řád ŠD.docx (118235)

 

Řád školní jídelny - výdejny:

Provozní řád ŠJ - ŠV 2016-2017.doc (78336)

 

 

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese:
             Komenského 1855
             765 02 Otrokovice
            
v úředních hodinách:  Po–Pá     7:30 – 15:30

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Pořízení kopie informace – 1 strana A4 černobíle: 2 Kč  

Vydání duplikátu (Vysvědčení, Přihláška ke studiu ve SŠ): 100 Kč

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
                

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
            –


16.2 Výhradní licence
            –

 

17. Výroční zprávy:

17.1 Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019.docx (88558)

 

17.2 Výroční zpráva o činnosti školy 

Výroční zpráva o činnosti školy 2018-2019.docx (13,7 MB)

 

17.3 Zpráva o hospodaření:

Zpráva o hospodaření 2018.doc (244736)

 

 

18. Přijatí žáci

Přijetí žáka 3-2013.doc (75 kB)

přijetí žáků 2014.doc (77312)

Přijetí žáků 2015.doc (78848)

Přijetí žáků 2016.doc (76800)

Přijetí žáků 2017.doc (79360)

Přijetí žáků 2018.doc (107008)

Přijetí žáků 2019.doc (109568)

Přijetí žáků 2020.doc (111616)