Základní informace

Základní škola Otrokovice, Komenského se nachází v okrajové části města, ve velmi klidné lokalitě. Přesto je výhodou, že centrum města je relativně blízko, pěšky je vzdálené do deseti minut. Díky nedalekým zastávkám je škola také dobře dostupná prostředky MHD i meziměstskou autobusovou dopravou. Příjezdová komunikace s parkovištěm u školy navíc umožňuje snadný přístup žákům s omezenou možností pohybu či imobilním.  

Škola je plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku pro žáky ZŠ, od 1. do 10. ročníku pro žáky ZŠS a dětem přípravného stupně ZŠS. Celkovým počtem žáků se řadí mezi malé školy. Třídy jsou zpravidla složeny z několika ročníků. Zájmové vzdělávání zajišťuje školní družina. Do školského rejstříku MŠMT je zařazena i školní jídelna s výdejnou. 

 Cílem naší školy je vybavit žáky základními vědomostmi, dovednostmi a návyky potřebnými k dosažení maximálně možné míry samostatnosti a sociální integrace podle jejich fyzických a mentálních schopností. Většina našich žáků pokračuje ve vzdělávání na střední škole studiem oboru Praktická škola jednoletá či Praktická škola dvouletá. Poté se žáci mohou uplatnit v oblasti sociálních služeb, například na chráněném pracovním místě, v sociálně terapeutických dílnách či denních stacionářích.  

 Ve výchovně vzdělávacím procesu navazujeme na výchovu v rodině, na předškolní vzdělávání a respektujeme individuální odlišnosti žáka z hlediska sociálního, psychického a fyzického vývoje. S ohledem na rozdílnost rozumových schopností žáků, přistupujeme ke každému žákovi individuálně, respektujeme jeho možnosti a pozitivně hodnotíme každý pokrok a úspěch v jeho rozvoji. K naplňování cílů vzdělávání využíváme vhodných výchovně vzdělávacích strategií, které vedou k získávání klíčových kompetencí. Důraz klademe na komunikaci, popřípadě překonávání komunikačních bariér, vzájemnou spolupráci, pomoc, respekt a vytváření takových podmínek, ve kterých bude našim žákům příjemně a budou tak moci maximálně rozvinout svoje schopnosti a dovednosti. Rozvíjíme u žáků vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě.