GDPR

Obecná informace o zpracování osobních údajů

 

Základní škola Otrokovice, Komenského IČO 61716413 je správcem osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále „obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Základní škola Otrokovice, Komenského je základní školou Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním účelem je poskytování vzdělávání a výchovy dětí a žáků. V rámci zajišťování svých činností Základní škola Otrokovice, Komenského zpracovává osobní údaje např. pro tyto účely :

– zápis k předškolnímu vzdělávání (přípravný stupeň ZŠS),
– zajištění předškolního vzdělávání (přípravný stupeň ZŠS),
– zápis k základnímu vzdělávání,
– zajištění základního vzdělávání,
– zájmové vzdělávání ve školní družině, …

Bližší informace k jednotlivým účelům, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, naleznete v dokumentu Záznamy o činnostech zpracování.

 

Právní základ zpracování

Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dále na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. V odůvodněných případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Jedná se zejména o zpracování osobních údajů:

– v kamerovém systému (bez záznamu) za účelem ochrany zdraví a majetku dětí, žáků a zaměstnanců,
– v přístupovém a docházkovém systému za účelem monitoringu vstupu a zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců.

 

Zpracování na základě souhlasu

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu našich žáků nebo jejich zákonných zástupců, který vždy vyjadřuje jejich svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností stanovených nám příslušnými právními předpisy (např. v případě úrazu Česká školní inspekce). Dále mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předávány v rámci vzdělávání organizátorům kulturních a sportovních akcí apod. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím přihlášky na konkrétní akci, která obsahuje identifikaci příjemce Vašich údajů.

Ve vymezených případech využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 obecného nařízení, která specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatele. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím zveřejněného záznamu o činnosti zpracování.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jaroslav Ondruch

telefon: 724 030 007

e-mail: poverenec.oou@zvsotr.cz

a to těmito způsoby:

– písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
– v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na naši elektronickou podatelnu,
– v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
– osobním předáním písemné žádosti v kanceláři školy; z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Akce pořádané školou

V rámci všech akcí pořádaných Základní školou Otrokovice, Komenského budou pořizovány a následně zveřejňovány obrazové a zvukové záznamy reportážního charakteru za účelem její dokumentace a prezentace.

Základní škola Otrokovice, Komenského nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

Záznamy o činnostech zpracování
Testování a další evidence žáků (covid-19)