STRUKTUROVANÉ UČENÍ

Tento nejefektivnější způsob práce s žáky s poruchou autistického spektra využíváme na naší škole již řadu let.  Základní principy strukturovaného učení jsou individuální přístup, strukturalizace, vizualizace a motivace:

1. Individuální přístup spočívá v akceptaci zvláštností dítěte. Přizpůsobujeme se jeho specifikám, snižujeme stresovou zátěž dítěte, umožníme mu komunikovat, pomáháme dítěti vstřebávat nové informace, zvyšujeme jeho samostatnost, redukujeme problémy v chování. Základem naší práce je najít vhodný systém komunikace (mluvené slovo, konkrétní předměty, fotografie, piktogramy, komunikační deník apod.), vytvářet pracovní místo, strukturu prostředí a času, které žákovi nejlépe vyhovují.  Sestavujeme individuálně vzdělávací plán.

2. Strukturalizací vnášíme jasná pravidla do práce. Místo nejistoty a zmatku nastoupí logičnost, řád, pocit jistoty a bezpečí. Žákovi tak umožňujeme komunikovat, plnit úkoly, učit se a lépe snášet změny.

3. Vizualizací (zviditelněním) umožňujeme žákům snadnější orientaci v prostoru, čase a činnostech. Informace sdělené vizuálně jsou snáze pochopitelné a objasňují verbální informaci.

4. Struktura prostředí spočívá ve vymezování místa pro jednotlivé činnosti (žákovská lavice, jídelní stůl, prostor pro relaxaci, pro hru, hygienu apod.). Tato místa jsou označena trojrozměrnými předměty, barevně, fotografiemi, piktogramy nebo obrázky.

5. Struktura času­ – denní režim umožňuje dítěti orientaci v jednotlivých částech dne, připravuje jej  na změny v práci a činnosti. Denní režim je buď vertikální, kdy je vymezen na svislé ploše (lišta, koberec na stěně), na které postupujeme shora dolů, nebo horizontální,kdy je vymezen na ploše vodorovné (lavice) a my postupujeme zleva doprava. Každý žák má svůj denní režim označený vlastní fotografií. Denní režim je buď trojrozměrný (předměty) nebo obrazový (fotografie, obrázky, piktogramy).  Postup je takový, že žák sejme symbol z denního režimu a přichází s ním na místo, kde bude danou činnost vykonávat. Po dokončení úkolu odkládá symbol do krabičky.

6. Nácvik komunikačních, pracovních a sebeobslužných činností usnadňujeme žákům tím, že jim vytváříme procesuální schémata. Začínáme na:

  • předmětové úrovni, kdy například při nácviku oblékání naskládáme oblečení zleva doprava nebo pod sebe dle posloupnosti odívání (nejdříve 2 až 3 kusy oblečení, postupně jejich počet zvyšujeme). Stejně postupujeme při nácviku obouvání, hygieny, jednoduchých pracovních činnostech apod.
  • plošné úrovni, kdy využíváme fotografie, obrázky, piktogramy, které se nachází přímo na místě činnosti (například obrázek mytí rukou u umyvadla), nebo v komunikačním deníku, ze kterého si žák odnese konkrétní procesuální schéma činnosti tam, kde bude podle něj pracovat.

Strukturované učení využíváme pro všechny žáky s poruchou autistického spektra. Nicméně svůj význam má i pro ostatní žáky všech vzdělávacích programů, kteří tento způsob komunikace potřebují. Speciální pedagogové naší školy prošli řadou seminářů, doplňují si své vzdělání samostudiem, stále získávají zkušenosti v této oblasti a hledají nové metody práce s našimi žáky.