Zajištění bezpečnosti dětí je pro každého rodiče i pedagoga prioritou. Z tohoto důvodu jsme se v rámci měsíčního třídního tématu „BEZPEČNĚ DO ŠKOLY A ZPĚT DOMŮ, BEZPEČNĚ V OKOLÍ DOMU“ zaměřili na správné a bezpečné chování žáků, učili jsme je základům dopravní výchovy.

Dané téma se prolínalo téměř do všech předmětů. V rámci rozumové, řečové a smyslové výchovy jsme pracovali s prezentací na interaktivní tabuli s oporou komunikačního řádku „Co vidíš?“, čímž se nám dařilo žáky více vtahovat do sociální interakce a komunikace. Učivo jsme procvičovali také individualizovanými pracovními listy, které vycházeli z edukačních potřeb jednotlivých žáků. Na vycházkách jsme se učili správnému přecházení vozovek, upozorňovali na některé dopravní značky.  V pracovní výchově jsme využívali různé techniky k tvorbě tematicky zaměřených výrobků, ve výtvarné výchově jsme procvičovali grafomotorické dovednosti.

Cílem uvedených aktivit bylo zvýšit povědomí žáků o bezpečném chování v období letních prázdnin, upozornit na nežádoucí chování, jako je utíkání rodičům a neposlouchání.

Zda se nám podařilo dosáhnout cíle, nevíme, ale v příštím školním roce se k tématu vrátíme a povědomí našich žáků o bezpečném chování posuneme ještě dále.   

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová